1. Home
  2. Docs
  3. ก่อนใช้งาน
  4. สมัครสมาชิก?
  5. ข้อมูลใช้สมัคร

ข้อมูลใช้สมัคร

การสมัครต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องใช้ คือ

  1. อีเมล (email) ที่ใช้งานได้จริง (ต้องยืนยันอีเมลด้วย)
  2. ชื่อผู้ใช้ (username) ที่ตั้งได้เอง สำหรับอ้างอิงการใช้ หรือแสดงผล กรณีที่ผู้ใช้บางรายไม่ต้องการให้แสดงอีเมลต่อผู้อื่น, เรียกง่ายและสั้นกว่าอีเมล
  3. รหัสผ่าน (password) สำหรับเข้าระบบสมาชิก

 

ข้อมูลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น

  1. เบอร์มือถือ:  ใช้เพื่อติดต่อกรณีข้อมูลผิดพลาด หรือ ใช้รับsms
  2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์: สำหรับสินค้าที่ต้องส่งทางไปรษณีย์
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?