ซื้อสินค้าต่างประเทศ ต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ อย่างไร
 • สินค้าจากต่างประเทศ เมื่อนำเข้ามาในประเทศ โดยปกติต้องเสียภาษีศุลกากรขาเข้า เป็นนโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐ นอกจากจะมีข้อยกเว้น.
 • ไม่ว่าจะหิ้วเข้ามา หรือ สั่งซื้อออนไลน์ หรือนำเข้ามาโดยวิธีใดก็ต้องเสียภาษีทั้งหมด นอกจากจะมีข้อยกเว้น.

การยกเว้นการเสียภาษีศุลกากรนำเข้า มีดังนี้
 • สินค้าตัวอย่าง และ ไม่มีราคาในทางการค้า
 • สินค้าที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท
 • สินค้าประเภท “หนังสือ ตำรา จากต่างประเทศ”
 • สินค้าอิเลคโทรนิค ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ รวมถึง อุปกรณ์เทคโนโลยี และสารสนเทศ; ตามความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Expansion) ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)
  • โทรศัพท์ กล้อง และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ
 • สินค้ายกเว้นตามความตกลงของเขตการค้าเสรี อื่นๆ

*สินค้าที่ได้รับยกเว้นภาษีอากรนำเข้า ก็ยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การคิดภาษีอากร การชำระเงิน และผู้ซื้อเป็นผู้ชำระค่าภาษีอากรนำเข้า
 • การซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะนำของเข้าทางไปรษณีย์ แบ่งเป็น 3กลุ่ม ได้แก่
  1. ของมูลค่าไม่เกิน 1,500 บาท ไม่ต้องเสียทั้งอากรขาเข้า และ Vat
  2. ของมูลค่าเกิน 1,500 บาท – 40,000 บาท  เสียภาษีตามพิกัดอัตราศุลกากร ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของมือ2
  3. ของมูลค่าเกิน 40,000 บาท ต้องมีใบขนฯ ต้องปฏิบัติพิธีการนำเข้า ณ ด่านศุลกากร, กรณีนี้ส่วนใหญ่จะมีบริษัทเอกชนให้บริการ หรืออาจเป็นเจ้าเดียวกันกับผู้ให้บริการขนส่ง
 • การซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านค้าต่างประเทศเพื่อใช้ส่วนตัวโดยทั่วไป อยู่ในข้อ 1 และ 2 และที่ต้องคิดภาษี คือ มูลค่าของในช่วง 1,500 – 40,000 บาท ซึ่งอัตราพิกัดอัตราศุลกากรนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหมวดสินค้า 5% – 56% ส่วนมากจะนำเข้า เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง เช่น
  • เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า = 30 % + Vat 7 %
  • นาฬิกา = 5%
  • เครื่องสำอาง ยา อาหารเสริม ของเหล่านี้จัดเป็นของต้องกำกัด คือต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า แต่นำเข้าทางไปรษณี์ย์ เนื่องจากปริมาณของที่เข้าในแต่ละวันมีเยอะมาก เจ้าหน้าจะประเมินเป็น P/E (ของใช้ส่วนตัว) 30 % + Vat 7 % เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า แต่ต้องมีปริมาณ เหมาะสม ไม่มากเกินไป ถ้านำเข้าในปริมาณมากจะถูกส่งลงคลัง ให้ไปปฏิบัติพิธีการ ขอใบอนุญาตนำเข้า
  • การซื้อของใช้สำหรับคนทั่วไป หรือสินค้าที่สั่งรวมกันหลายอย่างในกล่องเดียว ส่วนใหญ่จะถูกประเมินเป็นของใช้ส่วนตัว อัตรา 30% + Vat 7%
 • วิธีคิดภาษีนำเข้า

ภาษี = ราคาประเมินสินค้า + อัตราภาษีอากรขาเข้า (ขึ้นอยู่กับหมวดสินค้า 5% – 56%) + vat 7% ของราคาประเมินรวมอากรขาเข้า

 • ตัวอย่าง เช่น ซื้อรองเท้า 3,000 บาท
  • กรณีราคาประเมิน = 3,000 บาท ; ราคาประเมินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
  • อัตราภาษีอากร 30% = 900 บาท
  • Vat 7% ของ 3,900 = 273 บาท
  • รวม ภาษีทั้งหมด = 1,173 บาท

 

 • สำหรับสินค้าที่นำเข้ามาโดยผู้ให้บริการขนส่งเอกชน เช่น EedEx DHL TNT หรือ Express หรืออื่น ๆ จะมีบริษัทรับช่วงในประเทศขนส่งไปถึงที่บ้าน และถ้ามีภาษี บริษัทเหล่านี้จะสำรองเงินจ่ายแทนให้ก่อน และเก็บกับผู้ซื้อที่ปลายทาง. มีหลักการคิดภาษีแบบเดียวกัน แต่จะมีค่าบริการของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย แลกกับความสะดวก และระยะเวลาขนส่งไม่นาน คือผู้ซื้อได้รับของเร็วกว่าการส่งแบบปกติ

 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากภาษีอากร
  • ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ เช่น
   • 7 บาท: สำหรับสินค้าบางอย่างที่อาจมีน้ำหนักเกิน หรือ ค่าบริการที่ต้นทาง (ผู้ส่ง) ต้องการให้มีการเซ็นชื่อผู้รับของ (เหมือนบริการลงทะเบียนบ้านเรา)
   • 20 บาท: สำหรับบางสาขาที่มีใบให้ไปรับของที่ไป
แหล่งข้อมูล: